Alapszabály


ALAPSZABÁLY

MAGYAR POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE


Hiteles alapszabály 2020 letölthető PDF-ben IDE KATTINTVAMAGYAR POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE


Alapszabály

2020Budapest, 2020. szeptember 8.I. fejezet

Célok és feladatok
A Szövetség neve : Magyar Politikai Foglyok Szövetsége ( a továbbiakban POFOSZ )

Székhely : 1051 Budapest, Nádor utca 36.

Alakult : 1989 február 19-én.

Jelvénye : Összekötözött kezű, gúzsba kötözött, térdelő alak, amit minden tagozat köteles használni.
Honlapja: www.pofosz.hu

1. A POFOSZ azoknak a politikai üldözötteknek pártoktól független, demokratikusan szervezett szövetsége akiket – demokratikus gondolkodásuk, magatartásuk, vallási meggyőződésük vagy nemzeti hovatartozásuk miatt szabadságuktól megfosztottak, vagy üldöztetést szenvedtek.
A POFOSZ az 1956. november 1-én megalakult POFOSZ szellemi örökösének tekinti magát.

2. A POFOSZ hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

3. A POFOSZ biztosítja, hogy szolgáltatásai tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül mások számára is hozzáférhetőek legyenek.

4. Közhasznú tevékenységként közreműködik a volt politikai üldözöttek szociális igényeinek kielégítésében. E feladata során közvetlenül részt vesz a szociális szolgáltatások, ellátások biztosításában, melyet a 2011. évi CLXXXIX. törvény a fővárosi önkormányzat (23. § (4) bek. 4. pontja), a kerületi önkormányzatok (23. § (5 ) 11. pontja) feladatává tesz, ill.  a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokból ellátja a megyék, városok, falvak területén a 13. § (1) bek. 8. pontjában meghatározott szociális szolgáltatások, ellátások egy részét. E körben temetési segélyt, gyógyszer segélyt, szociális segélyt nyújt a rászorulóknak. A fent hivatkozott jogszabályhelyek „ szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások” –ból a szociális ellátások területén lát el feladatokat.

5.Társadalmi érdekvédelmi, érdekképviseleti, hagyományőrző és önsegélyező szervezeti formában működik.

6. Tevékenységét – az Alapszabály előírásai szerint – önálló jogi személyként végzi. A POFOSZ az egyesületi célok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

7. A POFOSZ:

a./ igényli az ország politikai, társadalmi és gazdasági építésében – a nemzet megújhodásában - tevőleges részvétel jogát,

    b./ kezdeményezi és közreműködik az erkölcsi és anyagi jóvátételre irányuló törvényjavaslatok előkészítésében. Figyelemmel kíséri az elfogadott törvények és egyéb jogszabályok végrehajtását, amelynek célja a politikai okokból meghurcoltak részére a teljes körű rehabilitáció és kártalanítás elérése, e körben közhasznú tevékenységként konkrét jogi és adminisztratív segítséget nyújt az un. semmisségi törvények alapján megszerezhető bírósági semmisségi határozatok és az ehhez kapcsolódó nyugdíjemelések intézésében.
 
    c./ Indítványozza és közreműködik a törvénysértések feltárásában, a történelmi értékű bizonyítékok, emlékek összegyűjtésében, rendszerezésében, feldolgozásában, a társadalom elé tárásában, az utókor számára maradandó történelmi hagyaték megőrzésében.
A kivégzetteket, a börtönökben, fogságban eltűnteket, elhaltakat, az áldozatokat regisztrálja, emléküket ápolja, e tevékenysége közvetlenül kapcsolódik a 2001. évi LXIV. törvény 61/B. (3) bekezdés rendelkezéseihez, mely megállapítja, hogy a nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele közérdek, melynek megvalósítása során a POFOSZ a Budapest, Rákoskeresztúri Új Köztemetőben nyugvó áldozatok sírjainak feltárásában, gondozásában tevőlegesen részt vesz. A POFOSZ megyei szervezetei a területükön lévő temetőkben nyugvó áldozatok sírjait gondozzák. Gondoskodnak emlékük méltó megőrzéséről.
További kutatásokat végez a politikai üldözöttek és kivégzettek emlékeinek feltárására és e körben együttműködik a Nemzeti Emlékezet Bizottságával.

    d./ kezdeményezi emlékhelyek létrehozását, gondozását, hogy e korszak áldozatainak emlékét méltóképpen megőrizzék, e körben az ország egész területén emlékműveket, emléktáblákat helyez el, koszorúzásokat, megemlékezéseket tart. A helyi közügyek körében ezzel közvetlenül részt vállal a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 7. pontjában meghatározott kulturális örökség helyi védelme feladatában.
Iskolákban történelem óra keretében előadásokat tart az 1944-1989 közötti kommunista diktatúráról.
Országszerte ’56-os vándorkiállítást tart iskolákban, művelődési házakban.

    e./ figyelemmel kíséri, véleményezi az Alkotmány biztosította jogok alapján kormányzati, önkormányzati szervek tevékenységét, valamint a pártok munkáját,

    f./ fenntartja  jogát, hogy a közéleti visszásságok esetén a közvélemény figyelmét felhívja, vagy ellenük tiltakozó megmozdulást szervezzen,

    g./ törekszik arra, hogy a tagságát érintő országos, vagy helyi politikai döntések meghozatala előtt éljen véleménynyilvánítási jogával,

    h./ kötelezi magát, hogy küzd a meggyötört, megalázott volt politikai üldözöttek érdekeiért társadalmi helyzetük, történelmi szerepük méltó megbecsülése érdekében, közhasznú feladatként látja el (lásd: d./ pont.)

    i./ mindent megtesz azért, hogy meggyőzze a volt politikai üldözötteket az együttműködés fontosságáról, a hasonló célú többi társadalmi szervezettel való együttműködés fontosságáról.

    j./ célul tűzi ki a tagok, azok családtagjainak részére a szociális biztonság elérésének lehetőségét (egészségügyi ellátás, segélyek, üdülés, nyugdíj-pótlék, stb.), közhasznú feladatként látja el (lásd: 4./ pont.)

    k./ nemzetközi kapcsolatokat tart fenn, szorosan együttműködik a kommunizmus üldözötteinek nemzetközi szervezetével (INTER ASSO), annak munkájában részt vesz, hozzájárul a közös nyilatkozatok és határozatok teljesítéséhez.

    l./ az országos elnökség javaslatokat tesz állami kitüntetésekre, emlékérmekre, emléklapokra, a saját maga létesített kitüntetéseket maga is adományozza, közhasznú feladatként látja el (lásd: d./ pont.)

    m./ hazai és külföldi tagsága tájékoztatása érdekében bekapcsolódott az Internetes hálózatba, ahol rendszeres információkkal szolgál, papír alapú tájékoztatót készít negyedévente a POFOSZ eseményeiről,

    n./ együttműködésre törekszik minden nemzetet építő szervezettel,

    o./ közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi segítséget nem nyújt.


II. fejezet

A tagok jogállása


a./ A POFOSZ tagja lehet minden – Magyarországon és külföldön élő –magyar származású politikai üldözött lakhelyétől függetlenül, amennyiben nem esik a kizáró feltételek alá.
(A továbbiakban ahol az alapszabály tagot említ, ott a rendelkezés a rendes tagra értendő.)

b./A POFOSZ-nak rendes, pártoló, illetve hagyományőrző tagsága van.

c./ Rendes tag az lehet, aki egyetért a POFOSZ  céljaival és az alapszabályt magára nézve kötelezőnek ismeri el, és akit az elmúlt kommunista diktatúrában politikai okokból szabadságvesztésre ítéltek, internáltak, közbiztonsági őrizetbe vettek, kényszer- gyógykezelésre ítéltek, kitelepítettek, szovjet hadifogságba hurcoltak vagy a szovjet szervek más szabadságvesztésre ítéltek, 1951 és 1956 között munkaszolgálat teljesítésére köteleztek, aki az ’56-os eseményekben részt vett és emiatt hazája elhagyására kényszerült, a 2006.-os események miatt elítéltek és ítéletüket semmisnek nyilvánította a bíróság, vagy egyéb módon üldöztek.
A fentiek alapján rendes tagként vehető fel a szabadságától megfosztott tag házastársa, élettársa, és egyenes ági leszármazottai is.
Hagyományőrző és pártoló tag az lehet aki a POFOSZ céljaival egyetért, a kommunista diktatúrát elítéli, szolidáris a volt áldozatokkal szemben, kötelezi magát, hogy a múlt bűneinek feltárásában részt vesz.
A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A pártoló tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.

d./ Nem lehet tagja a POFOSZ-nak:
- aki tagja volt a MKP-nek, MDP-nek, MSZMP-nek. Kivéve azokat, akik az 1956-os
  forradalomban tevékenyen részt vettek és ezért valamilyen szabadságvesztést szenvedtek, és
  ezen eszmeiség mellett kitartottak, továbbá azok, akik a nemzeti érdekek szolgálatában
  antikommunista tevékenységük miatt üldözést szenvedtek,
-  aki tagja volt az Államvédelmi Hatóságnak, a Karhatalomnak, a Munkásőrségnek, az
   Állambiztonsági Szervezet elhárító vagy nyomozó részlegének, a BM  ügynöke volt,
- aki részt vett az 1956-os forradalom leverésében, aki ezért kitüntetésben részesült, árulóvá,
  vagy besúgóvá vált, illetve
- aki életútja, magatartása miatt a tagságra méltatlan,
- aki közbűntényt követett el,
- aki a POFOSZ tagsághoz nem méltó,
- aki tudatosan valótlan és hamis adatokat közölt, vagy elhallgatott a belépési nyilatkozatában.

e./ Tagsági viszonyt a lakhely szerint illetékes helyi (községi, városi illetve Budapesten kerületi) szervezeteknél lehet kérni. A rendes tagságot kérőnek a belépési kérelemben az alapszabály II.  fejezet 1.c. pontjában meghatározott feltételeket hitelt érdemlően bizonyítani kell. A belépési kérelmet véleményezni kell a megyei illetve a fővárosi elnöknek. Ahol nincsenek helyi alapszervezetek, ott megyei illetve budapesti elnökségeknél is be lehet a belépési kérelmeket adni.
A belépési kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell, hogy nem esik az alapszabályban meghatározott kizáró feltételek alá. A javaslattal ellátott belépési kérelmet az országos központba kell továbbítani. A kérelemről a javaslat és a csatolt okmányok alapján az országos elnök dönt. A döntés alapján kiállított és hitelesített tagkönyvet vissza kell juttatni az illetékes területi szervezethez, majd átadni a felvett tagoknak.
A nem megfelelően kiállított illetve bizonyított belépési kérelmet vissza kell juttatni a kezdeményező területi szervezet elnökségének, kijavítás illetve hiánypótlás végett.
A pártoló és a hagyományőrző tagság létesítésére irányuló tagfelvételi eljárás azonos a rendes tagfelvételi eljárással, azzal a kiegészítéssel, hogy a belépési kérelemben nyilatkozni kell az alapszabály II. fejezet 1.c. pontjában megfogalmazottakkal való egyetértésről és rendelkezni kell az adott területen tevékenykedő két rendes tag ajánlásával, aláírásával.

f./ Minden tag joga, hogy részt vegyen a Kongresszuson. A rendes tagnak joga van részt venni a Küldöttgyűlés küldötteinek megválasztásában, ahol küldöttnek is megválasztható. Választó és választható a POFOSZ vezető testületeiben. Javaslatokat tehet a POFOSZ működéséhez, betekinthet a Kongresszus és az Országos Küldöttgyűlés, az elnökségi ülések jegyzőkönyveibe. Támogatásért, jogsegélyért, erkölcsi védelemért fordulhat a POFOSZ-hoz.

g./ A hagyományőrző, valamint a pártoló tagnak joga van részt venni a szervezet rendezvényein, javaslatokat tehet és megbízás alapján tevékenykedhet, de szavazati joga nincs és tisztségviselőnek nem választható. A hagyományőrző és pártoló tagok tevékenységüket a POFOSZ helyi és területi szervezeteiben végzik.

h/ A rendes tag kötelezettsége tiszteletben tartani az alapszabály rendelkezéseit, az országos és területi elnökségek határozatait. Kötelessége a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni és aktívan részt venni a POFOSZ munkájában. Tagdíj befizetés hiányában a tag nem jogosult a POFOSZ által szervezett rendezvényeken részt venni. Amennyiben a tag tagdíját felszólítás ellenére két éven keresztül nem fizeti meg és nem kapott a tagdíj megfizetése alól a területi elnökségektől kérelemre mentességet vagy kedvezményt, úgy a tagnyilvántartásból törölni kell.

i/ A tag jogainak felfüggesztése abban az esetben valósul meg, ha vele szemben etikai vétség elkövetésének alapos gyanúja merül fel, és az etikai eljárás jogerős befejezéséig jogait a megyei, fővárosi elnökség a helyi etikai bizottság javaslatára felfüggeszti. A tag jogainak felfüggesztése maximum. 6 hónapra történhet.

j./ A tagsági viszony kilépéssel, kizárással, vagy halálozással szűnik meg. A kilépést az Országos Elnökségnek kell bejelenteni a megyei, fővárosi elnökségeken keresztül, a tagsági könyv egyidejű visszaadásával.
k./ Azzal a taggal szemben, akit bíróság szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélt, illetve akivel szemben annak alapos gyanúja merült fel, hogy súlyosan vétett az alapszabály, vagy a POFOSZ Etikai Szabályzatában meghatározottak ellen, kizárás fegyelmi büntetést kezdeményezhetnek a helyi, illetve területi elnökségek. A kizárásra vonatkozó javaslatot az Országos Etikai Bizottsághoz kell eljuttatni, a javaslatot megalapozó dokumentumokkal, jegyzőkönyvekkel, indokolással együtt. A kizárási javaslatról az Országos Etikai Bizottság fegyelmi eljárás alapján – amelynek során a fegyelmi eljárás alá vont tagot is meg kell hallgatni -, dönt.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást, annak határidejét. A kizáró határozatot a taggal igazolható módon közölni kell.

Az Országos Etikai Bizottság döntése ellen az Országos Elnökséghez lehet fellebbezni, fellebbezés hiányában a kizárási határozat végrehajtandó.

l./ Aki hasonló szellemiségű testvérszervezetnek tisztségviselője (például: 56-os Szövetség, PEK, SZÓRAKÉSZ, stb), nem lehet tisztségviselő, küldött és jegyzőkönyv hitelesítő.

III. fejezet

A POFOSZ országos szervei:


A./ ORSZÁGOS KONGRESSZUS

B./ ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉS

C./ ORSZÁGOS ELNÖKSÉG

D./ TANÁCSADÓ TESTÜLET

E./ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

F./ SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG

G./ ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG


A.)    ORSZÁGOS KONGRESSZUS

Az Országos Kongresszus a POFOSZ általános tanácskozó testülete.
A Kongresszus négyévente ülésezik.
A Kongresszus nyilvános.
A parlamenti választás évében, a választás után kell megtartani, ahol nyilvánosan értékeli a tagság az elmúlt négy éves időszakot. A POFOSZ helyzetét, céljait, feladatait.
A kongresszus nem hoz határozatot. Az országos kongresszusra a tagokat csak hirdetmény útján szükséges meghívni.
B.)    ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉS


Az Országos Küldöttgyűlés (a továbbiakban: küldöttgyűlés) a POFOSZ legfelsőbb döntéshozó testülete.
A küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező résztvevői a küldöttek. Minden tíz tag után egy küldöttet delegálnak a küldöttgyűlésbe a megyei, fővárosi elnökségek, az előzetesen megtartott területi küldöttgyűlések határozatai alapján. A küldöttgyűléseken minden rendes, pártoló és hagyományőrző tag részt vehet, szavazati jog nélkül.

A küldöttek mandátuma négy évre szól.

A küldöttgyűlés évente egy alkalommal ülésezik. A küldöttgyűlést az Országos Elnök hívja össze. Akkor is össze kell hívni, ha a küldöttek 25%-a az Országos Elnökség 2/3-a kéri, illetőleg, ha a bíróság elrendeli.
A meghívót a küldöttgyűlés idejének, helyének, tárgysorozatának feltüntetésével olyan időpontban kell igazolt módon (ajánlott levél, visszaigazolható e- mail) megküldeni, az írásos beszámolókkal együtt, hogy a meghirdetett időpont előtt legalább 14 nappal azt a küldöttek kézhez kapják. A küldöttgyűlés helye minden alkalommal a meghívóban jelzett olyan helyszín, mely alkalmas a meghívottak befogadására.
A Küldöttgyűlés levezető elnököt választ nyílt szavazással.
A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha szavazati joggal rendelkezők több mint 2/3-a jelen van.
A Küldöttgyűlés általában 50% + 1 fő szótöbbséggel határoz és dönt.
Az alapszabály módosítása feloszlás, egyesülés, éves beszámolók, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadásához a jelenlévő szavazati joggal rendelkezők 2/3-ának szavazata szükséges.
Amennyiben a Küldöttgyűlés határozatképtelen, 15 napon belül – az eredeti tárgysorozattal – új Küldöttgyűlést kell összehívni. Ez tekintet nélkül a megjelentek számára, határozatképes.
Az elnököt, elnökhelyetteseket, az Etikai Bizottság elnökét, a Felügyelő Bizottság elnökét, a Számvizsgáló bizottság elnökét titkos szavazással választják. A jelölés szabályai: a tisztségviselőkre a küldöttgyűlésen nyilvános szavazással megerősített, az országos elnökség által kijelölt 3-5 tagú Jelölő Bizottság illetve minden egyes küldött tehet javaslatot. A Jelölő Bizottság a helyi illetve területi szervezetek tag-, illetve küldöttgyűlésein meghozott ajánlások alapján készíti el javaslatát. Egy-egy tisztségre többes jelölés is lehetséges. A szavazólapra való felkerüléshez a jelenlévő küldöttek legalább 50 % +1 fő nyílt szavazása szükséges. A szavazat számláláshoz háromtagú Szavazatszámláló Bizottságot kell megválasztani. A Szavazatszámláló Bizottságot a küldöttgyűlés választja nyílt szavazással a jelen lévő küldöttek legalább 50 % + 1 fő szavazatával. A szavazatok összeszámlálása után a választás eredményét a bizottság egy tagja ismerteti. A tisztségviselőket négy évre választják. Tisztújító közgyűlés négy évente van. Két tisztújító közgyűlés között megválasztott tisztségviselők mandátuma a következő tisztújító közgyűlésig tart. Megbízatásuk lemondással is megszűnhet, ezt a következő Küldöttgyűlésen be kell jelenteni. A tisztségviselők egy vezető tisztségre választhatók.
A tisztségviselői mandátum megszűnik:
-    a megbízási idő lejártával,
-    -lemondással,
-    visszahívással,
-    a tisztségviselő halálával.
Titkos szavazást kell elrendelni a 2/3-os szavazást igénylő személyi kérdésekben, valamint ha ezt a szavazati joggal rendelkező jelen lévők 25 %-a szükségesnek tartja.

A Küldöttgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a gyűlést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két küldött hitelesít.

A Küldöttgyűlés ülései nem nyilvánosak. Azon a küldöttek, a tagok és a meghívottak vehetnek részt.

A küldöttek szavazásra jogosító küldöttigazolványát aláírás ellenében kell kiadni, mert ennek alapján ellenőrizhető a küldöttgyűlés határozatképessége. A küldöttek küldöttigazolvánnyal szavaznak.

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója élettársa ( a továbbiakban együtt: hozzátartozója) a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a POFOSZ cél szerinti juttatásai körében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a POFOSZ által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott célszerinti juttatás.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít,
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
aki ellen határozat alapján pert kell indítani,
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja, vagy alapítója,
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben


A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a./ a POFOSZ céljainak, feladatainak, működési irányelveinek meghatározása,

b./ az alapszabály megalkotása, elfogadása, illetve módosítása,

c./ feloszlás, egyesülés kimondása. Ez esetben határozathozatal szükséges a POFOSZ vagyonának felhasználásáról,

d./ az országos elnökség tagjainak és az országos bizottságok elnökeinek szakterületük szerinti beszámolójuk elfogadása. A POFOSZ éves költségvetésének, vagyongazdálkodásának elfogadása, döntés a vagyoni javak elidegenítéséről,

e./ a POFOSZ vezető tisztségviselőinek – elnök, elnökhelyettesek, - a Felügyelő Bizottság, az Országos Etikai Bizottság, a Számvizsgáló bizottság elnökeinek titkos szavazással való megválasztása a bizottságok tagjainak nyílt szavazással való megválasztása.

f./ A POFOSZ közhasznúsági mellékletének elfogadása. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat.
A kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.
A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges jogszabály által előírt adatokat, mutatókat.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

 A Küldöttgyűlésen beszámolási kötelezettsége van az elnöknek, az elnökhelyetteseknek és a bizottságok elnökeinek.
 
A POFOSZ működésével kapcsolatos iratokba és az éves közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet a POFOSZ budapesti irodájában, hivatalos időben, abból saját költségén másolatot kérhet.

HATÁROZATHOZATAL ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜL

Az ilyen határozathozatalt az elnökség a határozat tervezetének a tagok (küldöttek) részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagoknak (küldötteknek) a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnökségnek.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabálynak a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot visszaküldenek az elnökségnek, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül az elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli igazolható módon a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja.

C./ Országos Elnökség

a./ Az Országos Elnökség 5 tagú, a POFOSZ ellenőrző végrehajtó és ügyintéző szerve, amely a két Küldöttgyűlés  között irányítja és vezeti a POFOSZ-t. Végrehajtja a Küldöttgyűlés határozatait, az alapszabályból adódó feladatait.
Tagjai: elnök
    gazdasági elnökhelyettes
    humánpolitikai elnökhelyettes
    szervező elnökhelyettes
    állami és egyéb kitüntetésekért felelős elnökhelyettes.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:22 § (1), (4), (5), (6) bekezdései, valamint a 2011. évi CLXXV. tv. ( a továbbiakban: Ectv.) 39. § rendelkezései tartalmazzák. Eszerint:
Elnök és elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a POFOSZ elnökség tagja az a személy , aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig-,

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó-és vámhatóságnál nyilvántartott adó-és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adószámát az állami adó-és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

b./ Az Országos Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább havonta tartja.
c./ Az elnökségi üléseket az elnök hívja össze, akadályoztatása esetén a helyettese, aki a mindenkori gazdasági elnökhelyettes. A meghívót az érintetteknek az ülést megelőzően lehetőleg 1 munkanappal nappal korábban meg kell igazolt módon küldeni, amiben szerepelnie kell a napirendnek.
A határozatképességhez az elnökségi tagok 50 % +1 fő jelenléte szükséges. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
.
Az Országos elnökség határozatai, döntései bevezetésre kerülnek a hitelesített, számozott határozatok könyvébe.

D./ TANÁCSADÓ TESTÜLET


A tanácsadó testület 25 főből áll.
Tagjai:
-    a megyei és a budapesti szervezet elnöke
-    56-os tagozat elnöke
-    MUSZ 51-56 elnöke
-    Kitelepítettek tagozatának elnöke
-    Hagyományőrző tagok vezetője
-    1956 utáni politikai üldözöttek tagozatának vezetője

A Felügyelő Bizottság elnöke, az Országos Etikai Bizottság elnöke, a Számvizsgáló Bizottság elnöke részt vehetnek meghívottként tanácskozási joggal a Tanácsadó Testület ülésein.
A Tanácsadó Testület tagjai nem minősülnek a POFOSZ vezető tisztségviselőinek.
Üléseit szükség szerint tartja. Az ülést bármelyik tag kezdeményezheti, a megtárgyalandó téma megjelölésével.
A Tanácsadó Testület összehívását az elnök is kezdeményezheti, a napirend megjelölésével.
Egyéb tekintetben a közgyűlés tanácskozási rendjére vonatkozó szabályok irányadóak.
Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Tanácsadó Testület feladatai különösen:
-    a POFOSZ erejének, társadalmi tekintélyének, anyagi helyzetének javítására vonatkozó feladatok megfogalmazása,
-    a POFOSZ-t fenyegető és a POFOSZ –t gyengítő tényezők feltárása és ezek megszüntetésére vonatkozó tanácsok megfogalmazása,
-    a megyék konkrét tapasztalatainak, eredményeinek megosztása egymás között.
A Tanácsadó Testület ülésén részt vesz az elnök, és az elnökhelyettesek. Az elnök ez alkalommal beszámol az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről.

E./ Felügyelő Bizottság

a./ A POFOSZ-nál a vezető szervektől elkülönült – öt tagú – Felügyelő Bizottság működik a POFOSZ működésének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából ( a továbbiakban: FB).
A Felügyelő Bizottság csak a Küldöttgyűlésnek alárendelt testület.

b./ Elnökét és négy tagját a küldöttgyűlés választja meg négy évre. Az elnök megválasztása titkos szavazással történik.

c./ Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, tagja az a személy, aki:

-    a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke, vagy tagja,
-    a POFOSZ-al a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
-    a POFOSZ cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást, illetve
-    a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.

-    A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője. A felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelő bizottság tagjai az egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

d./ A FB feladata a POFOSZ törvényes működésének és gazdálkodásának az ellenőrzése.

e./ A FB a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet.

f./ A betekinthet a POFOSZ könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja.

g./ A FB elnöke és tagjai részt vesznek a Küldöttgyűlésen, ahol az elnöknek beszámolási kötelezettsége van.

h./ A FB köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a POFOSZ működése során olyan jogszabálysértés vagy a POFOSZ érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

i./ Az intézkedésre jogosult vezető szervet a FB indítványára, - annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eltelte esetén a vezető szerv összehívására a FB is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a FB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

j./ a FB ügyrendjét maga állapítja meg, melyben szabályozza működési rendjét és döntéshozatali mechanizmusát.

k./ Az FB a Küldöttgyűlésen évente beszámol tevékenységéről.
-Az FB üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja.
-Az FB üléseit a Bizottság Elnöke hívja össze, a Küldöttgyűlés összehívására vonatkozó eljárás szerint.
-Az ülés határozatképes, ha azon a Bizottsági tagok 2/3-a jelen van.
-A döntéseit, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést újra kell tárgyalni.
-Az FB üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, az FB elnöke és egy jegyzőkönyv hitelesítésre felkért jelen lévő Bizottsági tag írja alá.
–Az FB tagjai a POFOSZ könyveibe, irataiba bármikor betekinthetnek, ezekről másolatot készíthetnek.
l./ Az FB feladatai:

-    az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése
-    a POFOSZ pénz-és vagyonkezelésének vizsgálata,
-    a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése,
-    tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
-    az éves beszámoló felülvizsgálata,
-    a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
-    a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
-    a POFOSZ vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése.
-   
m./ Nem lehet az FB elnöke, vagy tagja, illetve a POFOSZ könyvvizsgálója az a személy, aki
- az Elnök, Elnökhelyettes, illetve az Elnökség tagja.


E.) Országos Etikai Bizottság

a./ Az Országos Etikai Bizottság elnökét és további négy tagját a küldöttgyűlés választja meg négy évre. Az elnök megválasztása titkos szavazással történik. (a továbbiakban: OEB)

b./ Az OEB elnöke a bizottság munkáját irányítja és szervezi.
Nem lehet az OEB elnöke az a személy, aki:

-    a POFOSZ elnöke, vagy vezető tisztségviselője,
-    a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója, illetve ha összeférhetetlenségi ok áll fenn. ( 2011. évi CLXXV. tv. 39. § (1) bek. )

c./ Minden rendes tag kezdeményezhet fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén fegyelmi eljárást a helyi, területi Etikai Bizottságoknál. A helyi illetve a területi Etikai Bizottságok a fegyelmi eljárás alá vont személyt kötelesek meghallgatni, erről jegyzőkönyvet kell felvenni, döntést kell hozni indokolással együtt, legkésőbb a fegyelmi eljárást megindítását követő három hónapon belül és erről a területi elnökséget tájékoztatni kell. Kiszabható fegyelmi büntetések: figyelmeztetés, írásbeli megrovás, illetve kizárás. A fegyelmi büntetés ellen az Országos Etikai Bizottsághoz lehet fellebbezést benyújtani, ez esetben az országos Etikai Bizottság dönt a fegyelmi büntetésről. A helyi illetve területi Etikai Bizottságok minden egyes döntéséről tájékoztatni kell az Országos Etikai Bizottság elnökét is.

d./ Az OEB az alapszervezetek etikai bizottságainak működését, működési feltételeit figyelemmel kíséri és évente két alkalommal országos etikai értékelést végez a POFOSZ egészére vonatkozóan.

e./ Első fokon a megyei, fővárosi etikai bizottságok döntenek a megyei-, fővárosi szervezetet és tagságot érintő kérdésekben. Fellebbezést, - a sérelmezett döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül – az OEB-hez kell benyújtani, ahol II. fokon kell döntést hozni.

f./ Fellebbezés hiányában a döntés jogerőre emelkedik és végrehajtandó. A döntés végrehajtásáért az a bizottság felelős, amelyik a jogerős döntést hozta.


F./ Számvizsgáló Bizottság


a./ A Számvizsgáló Bizottság (továbbiakban: SZB) elnökét és tagjait a Küldöttgyűlés választja meg négy évre.

b./ A SZB három tagból áll.
Nem lehet az SZB elnöke az a személy, aki:

-    a POFOSZ elnöke, vagy vezető tisztségviselője,
-    a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója
-    illetve ha összeférhetetlenségi ok áll fenn. ( 2011. évi CLXXV. tv. 39. § (1) bek. )

c./ A SZB kötelessége a POFOSZ pénzügyeinek és vagyonának rendszeres vizsgálata. A bevételek és kiadások ellenőrzése, a pénzügyi fegyelem betartása a POFOSZ egész területén.
A számszaki és könyvelési vizsgálatokra szükség esetén szakértők bevonása is lehetséges.
A SZB ellenőrzi a mérleget, a gazdasági ügyvitelt, az Országos Elnökség pénzügyi döntéseinek végrehajtását.

d./ A vizsgálatok eredményeiről, az esetleges szabálytalanságokról, visszaélésekről, rendszeres tájékoztatást ad a SZB az Országos Elnökségnek, a Felügyelő Bizottságnak, szükség esetén a Küldöttgyűlésnek.

e./ A SZB tagjai más tisztséget nem vállalhatnak.IV. Fejezet

Tagozatoka./ A POFOSZ-on  belül azok a tagok akiket hasonló módon üldöztek, ítéltek el, sérelmet szenvedtek, érdekvédelmi céljaik érvényesítése érdekében tagozatok létrehozását kezdeményezhetik.

b./ A tagozatok elnököt és tagozati elnökséget (vezetőséget) választanak.

c./ A tagozatok az alapszabály és elnökségi határozatok szellemében éves cselekvési programot készítenek, ahol megfogalmazzák azokat az érdekvédelmi, történelmi és hagyományőrző programokat, amelyeket végre kívánnak hajtani. A tagozatok önálló összejöveteleket szerveznek. Gondoskodnak azon bajtársaik felterjesztéséről, akiknek kitüntetést, szociális segélyt kívánnak juttatni. Érdekeiket az elnökön keresztül az Országos Elnökségben érvényesítik. Az Országos Elnökség döntése alapján éves pénzügyi kerettel rendelkeznek tagjaik a POFOSZ alapszervezetek nyilvántartásában szerepelnek, ahol a tagdíjfizetési kötelezettségeiknek kötelesek eleget tenni.

d./ A POFOSZ-ban működő tagozatok:

-    56-os tagozat
-    MUSZ 1951-56 tagozat
-    1956 utáni politikai üldözöttek tagozata
-    Kitelepítettek tagozata
-    Hagyományőrző tagozat

V. fejezet

A POFOSZ vezető tisztségviselői


A./ Elnök

a./ Az elnököt a küldöttgyűlés választja, titkos szavazással.

Elnök az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntettet előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató  jogi  személy  vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

b./ Az elnök megbízatása 4 évre szól.
c./ Az elnök képviseli a POFOSZ-t a közéleti megnyilvánulásokon, jogi és természetes személyekkel szemben, valamint a bíróságok előtt. Felel a POFOSZ jogszabályoknak, az alapszabálynak és más belső szabályzatoknak, valamint a küldöttgyűlési határozatoknak megfelelő működéséért és a POFOSZ egészét érintő gazdálkodásáért. Tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja az elnökséget és a küldöttgyűlést. Gyakorolja a jogszabályban előírt munkáltatói jogokat. Aláírási jogát gyakorolja a kimenő leveleken, a gazdálkodás minden területén (bank, utalványozási jog). Őrzi a POFOSZ tagnyilvántartását és a tagjaira vonatkozó archivált személyi anyagot.
d./ Az elnök – feladatai ellátáshoz – kinevezhet elnöki tanácsadókat és titkárt, akik átadott hatáskörben az elnök által meghatározott ügyekben eljárhatnak. A tanácsadók és a titkár nem minősülnek tisztségviselőknek. Az elnök helyett - akadályoztatása esetén - teljes jog és hatáskörrel a gazdasági elnökhelyettes jár el.
e./ Az elnök mellett elnöki titkárság működik, akik alkalmazotti státuszban vannak.
f.) a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a POFOSZ elnöke  az a személy , aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig-,
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó-és vámhatóságnál nyilvántartott adó-és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adószámát az állami adó-és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.


B./ Gazdasági elnökhelyettes

a./ Az elnök gazdasági helyettese, a küldöttgyűlés választja meg, megbízatása négy évre szól.

b./ Feladata a POFOSZ gazdasági irányítása, szükség esetén teljes jog és hatáskörrel helyettesíti az elnököt.

c./ Begyűjti az alapszervezetek, tagozatok éves pénzügyi költségvetéseit, összesíti, majd elkészíti a POFOSZ éves költségvetését. Az éves költségvetés alapját képező bevételeket nem haladhatják meg a kiadások. Ennek alapján hagyja jóvá a központi, illetve az alapszervezeti költségvetéseket.

d./ A POFOSZ működését a Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatja, pályázat útján, mely pályázat benyújtását határidőre beterjeszti.

e./ Gondoskodik a különféle pályázati pénzek elnyerése érdekében a kiírt pályázatok benyújtásáról.

f./ Az elnökkel közösen utalványoz. Aláírási joga van a banki és egyéb gazdasági ügyekben.

g./ Betartja és betartatja a pénzügyi és számviteli fegyelmet, valamint a pénzgazdálkodásra vonatkozó titoktartást.

h./ Rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik az Országos Elnökségnek.

i./ Éves beszámolót (mérleg stb.) készít és az Országos Elnökség jóváhagyása után felterjeszti az illetékes szerveknek. ( Szabadságharcosokért Közalapítvány)

C.)    Humánpolitikai elnökhelyettes

a./ A Küldöttgyűlés választja meg, négy évre.

b./ Feladata a POFOSZ tagjai erkölcsi és szociális érdekeinek képviselete, fejlesztése.

c./ Feladata a beérkezett kérelmek alapján a POFOSZ költségvetésében biztosított segélykeret terhére szociális és egyéb segélyekről való javaslattétel.  A segélyek kifizetéséhez szükséges a gazdasági elnökhelyettes és az elnök utalványozásának előkészítése.

d./ a Szabadságharcosokért Közalapítvány által adható szociális és egyéb segélyekkel kapcsolatos javaslatok elkészítése és felterjesztése.


D./ Szervező elnökhelyettes


a./ A Küldöttgyűlés választja meg négy évre.

b./ Feladata a POFOSZ működését, szervezését elősegíteni, az ezzel kapcsolatos feladatokat elvégezni.
c./ Segíti az alapszervezetek munkáját. Kapcsolatot épít ki a alapszervezetekkel. Rendszeresen látogatja rendezvényeiket, az Országos Elnökség által kiadott feladatokat megbeszélve, közös programokat szerveznek.

d./ Összegyűjti, rendezi, kiértékeli az alapszervezetek, tagozatok által benyújtott észrevételeket, javaslatokat, amiről az Országos Elnökséget rendszeresen tájékoztatja. Instruktori feladatokat lát el.

e./ Az alapszerveztek nála jelentik be elnökségi üléseik időpontját, napirendjét.E./ Állami és egyéb kitüntetésekért felelős elnökhelyettes

a./ A Küldöttgyűlés választja meg négy évre.

b./ Feladata az állami, katonai kitüntetések javaslatainak elkészítése és – az elnökség határozatai alapján – a felterjesztése az illetékes állami szervekhez.

c./ A területi elnökök és a budapesti elnök javaslata alapján a POFOSZ saját kitüntetésének előkészítése, technikai lebonyolítása, egyeztetve a POFOSZ elnökével.

d./ Részt vesz a HM rehabilitációs bizottságában, összekötő szerepet tölt be a HM és a  POFOSZ között.

e./ Emléklapokra, emlékérmekre felterjesztést készít.

F./ Tiszteletbeli elnök

Ha az elnök egészségügyi állapota, vagy egyéb állami beosztása folytán az eddigi megbízatását nem tudja ellátni, tiszteletbeli elnöki címet kap.


VI. Fejezet

A POFOSZ szervezeti felépítése


a./ A POFOSZ alulról építkező demokratikus szervezet, amely helyi szervezeteket alakíthat. E csoportok munkájának összehangolását helyi, területi, megyei fővárosi szervezetek végzik.
Ezek munkáját választott vezetőségek irányítják. Az elnök hívja össze a taggyűlést szükség szerint. Rendkívüli taggyűlést kell összehívni abban az esetben, ha azt a tagok 25%-a írásban a tárgykör megjelölésével kéri.

b./ A POFOSZ tagszervezetei a közigazgatási határokra épülnek, az alábbiak szerint:  helyi szervezet alapítható a községekben, a városokban és Budapesten az egyes kerületekben. Megyei székhelyeken önálló városi szervezet nem alakítható.
Területi szervezetek alakíthatók a helyi szervezetek koordinálására az egyes megyékben és Budapesten. A helyi és a területi szervezetek választott vezetőségei az elnökök és a vezetőségi tagok. A helyi és területi tisztségviselőket a helyi és területi tagság választja meg titkos szavazással.
A területi szervezeteknél bizottságok alakíthatók, etikai bizottságok megválasztása kötelező.

c./ A helyi és területi szervezetek az alapszabály keretei között, a küldöttgyűlések és elnökségi határozatok szellemében, megyei és fővárosi alárendeltségben működnek.

d./ A megyei, fővárosi elnökségek (5-11 fő) szervezik, segítik a városi, kerületi szervezetek munkáját, ellátják a tagság érdekvédelmét, intézik a küldöttgyűlés és az elnökségi határozatok végrehajtását, helyi rendezvényeket szerveznek, félévenként megyei, fővárosi gyűlést tartanak, rendezvényeikről jegyzőkönyvet készítenek, egy példányát az elnökhöz juttatják. Javaslatot tesznek tagjaik humánpolitikai támogatására. Kapcsolatokat építenek ki a helyi önkormányzatokkal, szervezetekkel, intézményekkel. Részt vesznek a területük történelmi múltjának feltárásában, azt összegyűjtik, értékelik, publikálják. A helyi sajtóban tájékoztatják a közvéleményt a POFOSZ tevékenységéről.

e./ A kerületi és városi POFOSZ elnökök helyi sajátosságuknak megfelelően végrehajtják a megyei, fővárosi elnökségek határozatait.

f./ A városi elnökök tagjai a megyei elnökségnek.

g./ Budapesten a kerületi elnökök budapesti elnökséget választanak, munkájuk elősegítése érdekében működtetik a kerületi elnökök értekezletét.VII. fejezet

A POFOSZ gazdasági és pénzügyi támogatás
a

a./ A POFOSZ megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, jövedelme tagdíjakból, hozzájárulásokból, adományokból, költségvetési támogatásból és egyéb bevételekből áll.

b./ A Pofosz megfelelő társadalmi támogatottsággal bír.
Pártoktól anyagi támogatást nem fogad el.

c./ A POFOSZ tagsági díjainak rendszerét és mértékét a küldöttgyűlés határozza meg.

d./  A POFOSZ a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A POFOSZ tagja - a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel.
A POFOSZ  létesítő okiratában meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) - ideértve a közhasznú tevékenységet is - folytathat és - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.
A POFOSZ csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.
Az elnökség feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.
A POFOSZ
a) alapcél szerinti (közhasznú), és
b) gazdasági-vállalkozási
tevékenységet folytathat. Vagyonát a törvényes keretek között folytatott gazdasági-vállalkozási tevékenység eredményével is gyarapíthatja.
A POFOSZ bevételei:
a) tagdíj,
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
A POFOSZ költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek;
c) a szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
A POFOSZ  bevételeit, költségeit ráfordításait (kiadásait) az Ectv. rendelkezései szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.

e./ Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

f./ A POFOSZ nevében vagy javára – vagyona gyarapítása érdekében – országos és helyi gyűjtést szervezhet. Az adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság megsértésével.
Adománygyűjtés csak a POFOSZ Országos Elnökségének az írásos engedélyével végezhető.
A POFOSZ részére juttatott adományokat a könyv szerinti érték, annak hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

g./ A POFOSZ a cél szerinti tevékenységéből, illetve az esetleges vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait  - a reá irányadó könyvvezetési szabályoknak megfelelően – elkülönítetten tartja nyilván.

h./ A helyi, területi szervezetek pénzügyileg nem önállóak, bevételeiket a központba fizetik be és a kiadásaikra is a központból kapnak ellátmányt, utólagos elszámolásra.


VIII. fejezet

Vegyes rendelkezéseka./ Az Országos Küldöttgyűlés, az Országos Elnökség határozatait –számozottan és a döntés évére utalva – minden esetben be kell vezetni – sorszámozottan lefűzni – a határozatok könyvébe.

b./ A határozatoknak tartalmaznia kell a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát.

c./ A POFOSZ elnöksége gondoskodik arról, hogy a megyei, fővárosi szerveteknél a határozatok az érintettek részére hozzáférhetők legyenek.  A testületi határozatok a POFOSZ honlapján (www.pofosz.hu/ való közzététellel kerülnek kihirdetésre.

d./ A POFOSZ vezetői egymással rokoni kapcsolatban nem lehetnek.

e./ A POFOSZ közhasznú szolgáltatásai, igénybevétele módjáról az érintetteket az interneten a POFOSZ honlapján, a sajtóban közzétett felhívásban, körlevélben és nyilvános gyűléseken tett bejelentéssel kell felhívni, illetve a POFOSZ budapesti székházában elhelyezett hirdetőtáblán kell tájékoztatni.

f./ A POFOSZ működésére, döntéshozatali rendjére, a határozatok nyilvánosságra hozatali módjáról, az iratokba való betekintés rendjéről, valamint szolgáltatásai igénybevétele módjáról jelen alapszabály rendelkezik.

g./ Ezt az Alapszabályt a POFOSZ a jelenlegi jogi szabályozásnak megfelelően – különös figyelemmel a közhasznú szervezetekre előírt szabályokra – átdolgozta és egységes szerkezetbe foglalta.
A POFOSZ Küldöttgyűlése a Kormány 2020. március 11.-én kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III. 11.) Korm. rend. alapján a március 19.-re tervezett küldöttgyűlését megtartani nem tudta.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt ülés tartása nélküli döntéshozatali rend szerint fogadta el.

i./ Az Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv., valamint a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról  rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2020. szeptember 8.                           


                                ……………………………….
                                    Lengyel János elnök
Előttünk, mint tanúk előtt:


1.)..........................................................................................
Név:
Lakcím:
személyi igazolvány száma:

2.)............................................................................................
Név:
Lakcím:
személyi igazolvány száma:


Alulírott Pászthoryné Dr. Tóth Mária ügyvéd igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.
A jelen okiratban azokat a részeket, melyek megváltoztak az eddigi alapszabályhoz képest, dőlt betűvel jelöltem.

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 8.Pászthoryné Dr. Tóth Mária
ügyvéd
KASZ: 36066919

Hiteles alapszabály 2020 letölthető PDF-ben IDE KATTINTVA

Hiteles alapszabály 2019 letölthető PDF-ben IDE KATTINTVA


 


Központ címe: 1051 Budapest, Nádor utca 36. IV. em.
e-mail.: pofoszpofosz@gmail.com
Adószám: 19006808-1-41
Copyright © Magyar Politikai Foglyok Szövetsége
Honlap megnyitva: 2012.02.01.
Frissítve: 2024.07.22.
Alapszabály - Magyar Politikai Foglyok Szövetsége