56-os hagyományőrzők

 

POFOSZ 1956-os Hagyományőrzők


1149 Budapest
Nagy Lajos király u. 155.

Telefon: 1/789-1466
Mobil: +36-70-553-0240 E-mail: pofosz@upcmail.hu
Web: www.pofosz.inf.huA POFOSZ 1956-os HAGYOMÁNYŐRZŐK története

  A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 2003. március 29-én megalapította Hagyományőrző tagozatát, melynek célja:
- Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékének, eszmeiségének tovább ápolása
- A Kommunista ideológia lényegének feltárása
- A diktatúra következményeinek, hatásának bemutatása a magyar társadalomra 1945-től napjainkig
- Emlékek, történelmi tények összegyűjtése, rendezése, megőrzése a következő nemzedékek számára
- A magyar múlt kiemelkedő eseményeinek tiszteletben tartása, ápolása, részvétel a nemzeti ünnepek méltó megünneplésében
                   
  Tagjai elkötelezetten vállalják a Forradalom és Szabadságharc igazságait, elítélik a szovjet beavatkozást, a megtorlást, ápolják a kivégzett forradalmárok, az elesett szabadságharcosok emlékét.
  A Hagyományőrzők tagja lehet minden 16 éven felüli magyar és külföldi állampolgár, aki nem volt munkásőr, vagy a Kádár rezsim beépített ügynöke.
  Ha egyetért a fenti célokkal és részt kíván venni a Hagyományőrzők munkájában, kérem, csatlakozzon az 1956-os Hagyományőrzőkhöz, és a továbbiakban segítsen új tagok megnyerésében, mivel a POFOSZ a lehető legszélesebb alapokra kívánja helyezni az 1956-os Hagyományőrzők működését.
  Belépési nyilatkozatát és fényképét az 1956-os Hagyományőrzők  elnöke, Ámon Antal részére szíveskedjék elküldeni.

 
 

2010. junius 8: POFOSZ KÜLDÖTT GYŰLÉS

Beszámoló az 1956-os Hagyományőrzők egy éves munkájáról
Előadó Szécsi István elnök

 

 Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Elnökség! Tisztelt Hölgyeim, Uraim!

 

B E SZ Á M O L Ó
az 1956-os HAGYOMÁNYŐRZŐK TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2010.

A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Társadalmi érdekvédelmi, érdekképviseleti, hagyományőrző és önsegélyező szervezeti formában működik.
A Hagyományőrzők közössége
a POFOSZ Országos Elnökség tagjaként és felügyelete mellett végzi munkáját. Ennek értelmében a POFOSZ Alapszabálya érvényes a tevékenységére.
Az Alapszabály V. fejezetének F. pontja/ A POFOSZ vezető tisztségviselői/ kimondja: a Kutatás és  hagyományőrzésért az 1956-os Hagyományőrzők elnöke felelős / C. bekezdés/ és a további feladata:
„A Kommunizmus meggyalázott, meggyötört áldozataiért küzd, hogy társadalmi helyzetük történelmi szerepük méltó megbecsülést kapjon.”

Beszámolóm 3 pont köré sűrítettem:

1./ Az 1956-os Hagyományőrzők bemutatása

2./ Az 1956-os Hagyományőrzők működésének eredményei

3./ Az 1956-os Hagyományőrzők további célkitűzései

       

1./ BEMUTATKOZÁS 

 • A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 2003. március 29-én megalapította a Hagyományőrző tagozatát, melynek célja:
 • Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékének, eszmeiségének tovább ápolása
 • A Kommunista ideológia lényegének feltárása
 • A diktatúra következményeinek, hatásának bemutatása a magyar társadalomra 1945-től napjainkig
 • Emlékek, történelmi tények összegyűjtése, rendezése, megőrzése a következő nemzedékek számára
 • A magyar múlt kiemelkedő eseményeinek tiszteletben tartása, ápolása, részvétel a nemzeti ünnepek méltó megünneplésére.
 • Február 25. - a kommunizmus üldözötteinek ünnepe,
 • Március 15. - az 1848-s Forradalom és Szabadságharc győzelmének  ünnepe     
 • Május 30. - Nemzeti Hőseink Emléknapja
 • Június 04. - a Trianoni békediktátum aláírásának
  90. Évfordulója, 2010.május 26-tól.
  a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
 • Június 16.     - Nagy Imre miniszterelnök kivégzésé-nek napja
 • Augusztus 20. -  Alkotmány ünnepe
 • Október 23.    -  az 1956-os Forradalom és Szabadság-harc győzelmének napja
 • November 04. -  a gyásznap                                    
 1. Tagjai elkötelezetten vállalják a Forradalom és Szabadságharc igazságait, elítélik a szovjet beavatkozást, a megtorlást, ápolják a
 2. kivégzett, az elesett és még élő szabadságharcosok emlékeit.

 
 

  A Hagyományőrzők tagja lehet minden 16 éven felüli magyar és külföldi állampolgár, aki nem volt munkásőr, vagy a Kádár rezsim beépített ügynöke./ www.pofosz.inf.hu/
Hagyományőrző tag az lehet, aki a Szövetség céljaival egyetért, a kommunista diktatúrát elítéli, szolidáris a volt áldozatokkal szemben, kötelezi magát, hogy a múlt bűneinek feltárásában részt vesz.” / Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Alapszabály 2008.május 30. II. fejezet c pont/
Nem lehet a Hagyományőrzők tagja

 1. aki az 1956-os forradalmat ellenforradalomnak nevezte,
 2. aki az 1956. november 4-i szovjet megszállást örömmel
 3. üdvözölte ,
 4. és aki a gyilkos Kádár beszédet üdvözítőnek tartotta.

„Nem lehet tagja a Szövetségnek, aki tagja volt az Államvédelmi Hatóságnak, a Karhatalomnak, a Munkásőrségnek, az Állambiztonsági Szervezet elhárító vagy nyomozó részlegének, a BM. III. részlegének ügynöke volt. Aki részt vett 1956-os Forradalom leverésében, aki ezért kitüntetésben részesült, ÁRULÓVÁ vagy BESUGÓVÁ vált. Aki életútja, magatartása miatt a tagságra méltatlan. Aki közbűntényt követett el, aki a POFOSZ tagsághoz nem méltó – a szervezet lejárató – magatartású garázda, nem megfelelő viselkedésű, továbbá aki tudatosan valótlan és hamis adatokat közölt vagy elhallgatott a belépési nyilatkozatában.”/Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Alapszabály 2008.május 30.II.fejezet e pont./
Nem a GYÜLÖLET vezetett bennünket, amikor a fent leírtakat megjelenítettük az Alapszabályban, hanem
Az 1956-os FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC tisztaságának megőrzése
, éppen ezért

Kiemelten odafigyelünk, hogy tagjaink sorában még csak véletlenül se férkőzzenek be a Rákosi ifjú kommunistái.Taglétszámunk a 270 fölé emelkedett. Sorainkban megtalálhatók Magyarországon, határainkon és tengeren túl élő Bajtársaink, Ausztria, Svájc, Németország, Franciaország, Erdély és Felvidék,
Valamint a tengeren túl: USA, Kanada /, akik nem éretlen gyermekek, hanem megbecsült polgárai társadalmunknak: orvosok, orvos-professzorok, jogászok, magyar-történelem tanárok, tanügyi főtanácsos, teológia doktor, újságírók, színészek, történelemkutatók, társadalmi-történelmi események írói.

Ezáltal az 1956-os Hagyományőrzők nemzetközi szervezetté váltak.


A Hagyományőrzők CÉLJA: - őrködni 56 tisztaságán
1956 történeteinek összegyűjtése, archiválása. Az ifjuság felkészítése arra, hogy 1956
hagyományait tovább ápolja és őrködjön fölötte.


A CÉL megvalósításának
eszközei:
 • személyes kapcsolattartás: telefonon
 • Havonkénti összejövetelek megrendezésével,
 1. Írott sajtó, levelezés formája
 2. Elektronikus sajtó / internet /
 3. Középiskolákban megrendezett előadások tartása
 4. Kirándulások tervezésében „Élő történelem óra” megszervezése
 5. Évenkénti pályázatok kiírása az 56-os Forradalom és Szabadságharc évfordulójára, október 23-ra


 
2./ A Hagyományőrzők működésének eredményei:

Mit valósítottunk meg az elmúlt egy esztendő alatt?

A Hagyományőrzők/…/a/ igénylik az ország politikai, társadalmi és gazdasági építésében – a nemzet megújhodásában – tevőleges részvétel jogát/Alapszabály:1. fejezet 7/a bekezdés/

A./
T I L T A K O Z ÁS
1./ dr. Mátyás Miklós vérbíró kitüntetése ellen,
2./ Herényi Károly kijelentése ellen. / L. mindkét tiltakozás a mai napig fent van a honlapunkon.www.pofosz.inf.hu  Meg lehet tekinteni!/

B
./ 2006 óta minden évben kiírtunk PÁLYÁZATOT a határainkon innen és a határainkon túl, közép és I-II. éves főiskolások, egyetemisták részére.
A Pályázatokat két témakörben hirdetjük meg. Odafigyelünk az adott év aktuális, kiemelkedő évfordulóira. Természetesen az elsőbbséget az 1956-os történelmi események határozzák meg.

Az ez évi pályázatunk témaköre:
1./ 1848-1956: A két Forradalom és Szabadságharc összehasonlítása:
- Katonai hadviselésének
- Győzelmeinek
és
-  Bukásának okai
2./  A Trianoni békediktátum aláírását megelőző és azt követő pusztítások az
Osztrák-Magyar Monarchia magyarországi területein.
Megtalálható az 1956-os Hagyományőrzők Honlapján/
www.pofosz.inf.hu
A Pályázatokat együtt szerveztük a Rákóczi Szövetséggel.

C./ Minden évben – pénzügyi helyzetünk függvényében – legalább két  
KIRÁNDULÁST szerveztünk 20-40 diák részvételével. Az Élő törté-
nelem óra keretén belül megemlékeztünk az eseményekről, szemé-
lyekről, elhelyeztük kegyeleti koszorúinkat az emlékhelyeken.
2006. Ópusztaszer – Hódmezővásárhely
2007.  Kiskunmajsa – Bugac Nemzeti Park
2008. Salgótarján / Sortűz áldozatai Emlékmű, Bányász Múzeum,
Szécsény, Hugyag
2009: Várpalota, Veszprém,
2010: Nagykanizsa, Trianoni Emléknap
D./ NEMZETI ÜNNEPEINKEN fiataljainkkal koszorúzunk / l. Fotókat a Honlapon/

E./
Minden hónap harmadik szerdáján ÖSSZEJÖVETELEKET tartunk
a POFOSZ XIV. ker., valamint az Hagyományőrzők helységében
/ Bpest, XIV. Nagy Lajos király út l55/ jeles ELŐADÓK részvételével.
A meghívókat: postán, telefonon és interneten
/E-mail:pofosz@upcmail.hu/  keresztül juttatjuk el
az érdeklődőkhöz.

F/ Rendszeres kapcsolatot tartunk a Polgári körökkel, és a Szent István Zene iskolával,

G./ Céljaink ez évi megvalósításához sorolom a Hagyományőrző tagja-
ink által megjelent KÖNYVEKET, s azok különböző alkalommal és
helyen történt BEMUTATÓIT. / a megjelent könyvek láthatók HONLAPUNKON/                               

1./+Vasvári Vilmos: Én vétkem /Kiadója: Vasváriné Lengyel Borbála/
2./  Egy élet a diktatúra ellen / Kiadó: POFOSZ 1956-os Hagyományőrzők-Rákóczi
Szövetség Rákosmezeje Tagszervezet. Szerkesztő: Tamássyné dr.Bíró Magda/
3./  Dr. Hantó Zsuzsa: Kitiltott családok / 2009-2010-s kiadás magyar és angol nyelven
4./  Szűcsné Horváth Erzsébet: Böncike emlékkönyve/ Emlékezés a megboldogultakra/
5./  Sulyok László: Velünk történt. 1956 Tények és következmények./

Ide sorolnám az 1956-os Hagyományőrzők honlapján / www.pofosz.inf.hu / folyamatosan megjelenő írásokat, képeket, aktuális politikai és kulturális értesítéseket.

Eddigi eredményeink eléréséhez Pályázatok által és a POFOSZ pénzbeli támogatása útján jutottunk el.
Köszönöm a támogatást a Hagyományőrzők és magam nevében.

 

2010-s évben a következő pályázatokat nyújtottuk be:

 1. NCA pályázati kiíráson részt vett az 1956-os Hagyományőrző tagozat /Határidő: 2010.február 11./
 2. Szabadságharcos Alapítvány Pályázati felhívás,
 3. Főváros V. kerületi Civil Pályázati felhívás,
 4. Budapest Főváros       „           „           „
 5. Budapest XIV. ker.       „           „           „
 

 

                                                

3./ A Hagyományőrzők további célkitűzése:

 a./Az ifjúság bevonása, - széles körben – 1956 hagyományainak őrzésébe és  
tovább vitelébe. / Iskolákkal kapcsolat felvétel, előadások tartása 1956-ról
Budapesten, vidéken, további pályázatok kiírása /
b./ Tagtoborzás hazánkban és nemzetközi szinten.
c./  Kiírt pályázatokon részvétel, hogy anyagilag is meg tudjuk támogatni és
valósítani célkitűzéseinket.
d./  Nemzetközi kapcsolataink erősítése tagjainkon keresztül
/ Külhoni Magyar újságokkal kapcsolatteremtés: USA/Baltimor,Kanada,
Ausztria, Svájc, Németország/

Célkitűzéseink eléréséhez megkérem a POFOSZ vezetőségét, a megyei elnököket, támogassanak bennünket, hogy tovább tudjuk szolgálni
1956 ÉRTÉKEINEK MEGŐRZÉSÉT.

Beszámolóm végén felajánlást teszek:
Rendelkezem egy fehér márvány sírkővel. Állítsuk fel ezt az emlékművet a Fiumei úti temető 57-s parcellájában azoknak az ISMERETLEN HŐSÖKNEK az emlékére, akik az 1956-os Forradalom és Szabadságharc idején az utcai harcokban hősi halált haltak.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

 

Budapest, 2010.június 08.                                                      Szécsi István
                                                                               1956-os Hagyományőrzők elnöke


F E L H Í V ÁS

 
az „1956 ÖRÖKSÉGE” Alapítvány TÁMOGATÁSÁRA


A Fővárosi Bíróság az
„1956 Öröksége” Alapítvány elnevezésű alapítványt az 1956. évi IV. törvény (Ptk.) § (4) bekezdése alapján 11.095 sorszám alatt nyilvántartásba veszi.

Egyben a bíróság az alapítványt közhasznú szervezetté minősíti.
Az alapítvány székhelye:                              1149.Budapest, Nagy Lajos király útja 155.

Az alapítvány célja:
AZ 1956-os Forradalom feldolgozásának története, a forradalommal összefüggő történelmi előzmények és események
, következmények felkutatása, összegyűjtése és hiteles feldolgozása, rendszerezése és mindezek nyilvánosságra hozatala és megőrzése. Az alapítvány eszmeiségével összefüggő tudományos támogatás. A forradalom emlékének, eszmeiségének tovább ápolása. Cél továbbá a kommunista ideológia és a diktatúra lényegének és következményeinek, hatásának bemutatása a társadalomra 1945-től napjainkig.

Az 1956-os forradalom emlékhelyeinek felkutatása, rendszerezése, gondozása, az emlékhelyek és az emlékművek rögzítése, archiválása (képi és egyéb maradandó módon) dokumentálása Az emlékhelyek rendszeres felkeresése az érdeklődőkkel egyénileg, vagy eseményhez, rendezvényhez kötődően csoportosan.
A forradalommal kapcsolatos (előzmények, következmények, társadalmi-történelmi hatások, emlékezések stb.) kiadványok (könyv, CD, DVD, brosúra, foto, film album stb.) készítése, terjesztése. A forradalommal kapcsolatos kiemelkedő események méltó megünneplése, illetve részvétel a mások által szervezett rendezvényeken.

A forradalom történelmi helyzetével és eseményeivel kapcsolatban rendezvények, megemlékezések, konferenciák szervezése és rendezése hazai és külföldi részvevőkkel. Előadások, ismeretterjesztő foglalkozások szervezése, megtartása minden érdeklődő számára. (iskolai élő történelem órák szervezése, tematikus előadások, a forradalom eseményeihez kapcsolódó emlékrendezvények lebonyolítása stb.)A rendezvények költségeinek biztosítása ( dekorációs anyagok, előadók tisztelet díja, utazási költségek fedezése, részvételi díjak és egyéb költségek fedezésének biztosítása)

Az 1956-os forradalom illetve a később elhunyt bajtársak hozzátartozóinak felkutatása, velük kapcsolattartás.

Kapcsolattartás hasonló célú és elkötelezettségű hazai és határon túli nemzetközi szervezetekkel. Részvétel egymás rendezvényein, közös munka támogatása, segítése, rendezvények szervezése, kiadványok készítése.
 
Az alapítvány típusa:  általános
Az alapítvány:            nyílt

Alapító okirat kelte:                                                               2010. április 20. 

Közösen MEGMENTHETJÜK, MEGŐRÍZHETJÜK az 1956-os Forradalom ÉRTÉKEIT

Az ALAPÍTVÁNY céljának megvalósítása érdekében, kérem, támogassa munkánkat

Adószámunk: 18032217-1-42
B.: 11600006-00000000-423-00221
HU89116000060000000042300221
 
 
Szécsi István

1956-os Hagyományőrzők
elnöke

                              

                                                                          Központ címe: 1051 Budapest, Nádor utca 36. IV. em.
e-mail.: pofoszpofosz@gmail.com
Adószám: 19006808-1-41
Copyright © Magyar Politikai Foglyok Szövetsége
Honlap megnyitva: 2012.02.01.
Frissítve: 2024.07.22.
56-os hagyományőrzők - Magyar Politikai Foglyok Szövetsége