Kedves Látogató!


Tisztelettel köszöntöm a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége honlapján!


Mindannyiunk nevében köszönjük érdeklődését Szövetségünk iránt. Az Ön - Önök - kérdései, igényei tették szükségessé, hogy megmutatkozzunk ily nagy nyilvánosság előtt is. Pedig szinte el sem lehet mondani mindazt, amin átmentünk.

A fenti felvételek önmagukért beszélnek, de az emblémánk - ami az oldalunkat nyitja - talán magyarázatra szorul. Egy gúzsba kötött rabot ábrázol, ez volt a büntetésnek egy formája a börtönben. A csuklónkat a bokánkhoz kötözték, s ezt órákig vagy akár egy álló napig kellett elviselni.
Úgy gondoljuk mi, volt szabadságharcosok, politikai elítéltek, hogy ahány sors, annyi történelem. A mi sorsunk is történelemmé vált, mi pedig a történelem alakítóivá, nemcsak a magyar hazában, hanem az Európában is. Cselekedeteinkkel, szenvedéseinkkel örökjogot váltottuk magunknak ehhez.
 
Még mielőtt bárki azt mondaná, hogy ezek nagy szavak, ismertetek néhány adatot.

A ma még élő szabadságharcosok számáról ugyan nincs kimutatás, de 2000-ben az 56-os Emlékérem és Emléklap tulajdonosai még megközelítően kilencezren voltak. Annyi bizonyos, hogy 1956-os részvétel miatt ötszáz fölötti volt a halálos ítéletek száma. Még most is vitatott - mert újabb és újabb adatok kerülnek elő - a kivégzettek száma, de annyi bizonyos több mind háromszáz embert kivégeztek, több mint 26 ezer bírósági ítélet szabott ki börtönbüntetést, több ezer embert internáltak, telepítettek ki. Azt azonban még hozzávetőlegesen sem lehet megállapítani, hány embert dobtak ki az állásából, hány karrier tört ketté, hány család roppant össze.

A POFOSZ nemcsak az 56-os forradalmárokat fogja össze, hanem más politikai elítéltek is a tagjai - így például málenkij robotra hurcoltak, kitelepítettek, katonai munkaszolgálatosok, 56 előtti politikai elítéltek, a szovjet bíróságok által börtönbüntetésre és gulágra ítéltek. (GULAG - orosz betűszó, amely a Glavnoje Upralevnyije Iszpravitelno-trudovih Lagerej - azaz Javítómunka-táborok Főigazgatósága - kezdőbetűből vált tragikus tartalmú fogalommá.)
Azt szokták mondani, a börtönbüntetéssel elrabolt szabadság éveiért mindenfajta kárpótlás kevés.A Magyar Köztársaság kikiáltása után, a Németh-kormány idején, 1989. november 1-jén lépett életbe a szabadságharcosok teljes körű rehabilitációját biztosító törvény, majd a szabadon választott új Országgyűlés az 1956 októberi forradalom és szabadságharc jelentőségének törvénybe iktatásáról rendelkezett, az 1990. évi XXVIII. törvénye törvénybe foglalta az 1956. októberi forradalom és szabadságharc történelmi jelentőségét. Majd néhány héttel később kormányrendelet született a nyugdíj rendezéséről. Az Országgyűlés törvényt hozott az 1956-os Emlékérem és Emléklap alapításáról. Az 1992. évi XXXII. törvény szerint azokat, akiket 1939. március 11. és 1989. október 23. között életüktől vagy szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak - ebbe a körbe tartoznak az 1956-osok is -, kárpótlásban részesültek. A Szabad Magyarországért Emléklap alapításáról s adományozásáról 1999-ben született kormányrendelet.
Álljon itt egy rövid idézet a Fővárosi Bíróság 1989. február 23-án kelt Végzésének szövegéből:
 
"A Fővárosi Bíróság a Magyar Politikai Foglyok Szövetségét, az 1989. évi II. törvény 15. §-ának (1) bekezdése alapján 25. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába veszi."A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége tehát fontos évfordulóhoz érkezett 2009-ben. Ebben az esztendőben megértük szövetségünk alapításának XX. évfordulóját, amelyre nagyszabású, határon túlra is kitekintő, ünnepi konferencia keretében emlékeztünk.

Köszöntő levelet írt Dr. Sólyom László, Magyar Köztársaság elnöke, jelenlétével megtisztelte rendezvényünket Dr. Boross Péter volt miniszterelnök, a Szabadságharcosokért Közalapítvány kuratóriumának elnöke; Dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke, tanácselnök bíró; Dr. Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa; Fónay Jenő, a POFOSZ alapító elnöke; határon túli politikai szervezetek képviselői. Előadást tartottak - többek közt - M. Kiss Sándor és Szakály Sándor történészek.

A mögöttünk hagyott több mint két évtizedben a Szövetség igyekezett méltón őrizni 1956, a forradalmárok, a politikai elítéltek emlékét, hallatni hangját, s lehetőségeihez mérten segíteni tagjait. Elvárjuk a mindenkori magyar kormányoktól, hogy programjukba vegyék 56 szellemiségét, híven őrizzék annak értékeit.

Valljuk ma is, amit Fónay Jenő, a Pofosz alapító-elnöke annak idején megfogalmazott:
- Csak velünk emelkedhetünk fel újra."Gondolatok 2014-re:

A történelmi példák, dicső múltunk kovácsolták és kovácsolják egybe nemzetünket pártállástól, vallási és etnikai hovatartozástól függetlenül. A megújult honlapunknak is – összetartozásunk szellemében – egyik célja emlékeink ápolása az 1956-os Forradalmunk és Szabadságharcunk felidézésével, sajtócikkek, irodalmi művek, személyes emlékek tükrében. Az  1956-os forradalom és szabadságharc történelme a nemzeti öntudat, a kötelességtudás, a szilárd jellem tanítója, nevelője, amely dicsfénnyel és vérrel írt sorokban hirdeti a magyar nép szabadságvágyát, hazaszeretetét.

Terveink között szerepel a kommunista diktatúra minden területére kiterjedő zsarnokságának (kitelepítés, munkaszolgálat, munkatábor, börtön) bemutatása az azokat megszenvedett bajtársaink  visszaemlékezéseinek közzétételével.

Feladatunknak tekintjük tagságunkat és az érdeklődő közvéleményt rendszeresen tájékoztatni szervezetünk tevékenységéről, napi feladatairól, ismertetni programjait, állásfoglalásait a nyilvánosságra tartozó elnökségi határozatokat.

Kitűzött céljaink eléréséhez, megvalósításához kérjük együttműködő szíves támogatásotokat.


2014. január                                                                                                                                                                                                                             

Dégi András
Magyar Politikai Foglyok Szövetségének
országos elnöke

Kedves Bajtársnők!
Kedves Bajtársak!

Hazánk súlyos társadalmi válságát – melynek oka a nemzeti összetartás hiánya, a korlátlan politikai és gazdasági érvényesülést követő önérdek és az egyént politikai megsemmisítéssel fenyegető baloldali párt elittek összefonódása – csak a közelgő Karácsony ünnepébe vetett hit enyhíti, amely mindig egy
jobb jövő a kiengesztelődés a kibontakozás reményét kelti a hívő ember számára. A Karácsony, Jézus Krisztus földi születésének emléknapja, a remény a szeretet a békesség és összetartozás ünnepe. Bennünket, a volt politikai foglyokat és üldözötteket a történelmi múlt, a sorsközösség, a személyi vonzalom, az azonos világnézet révén kialakult belső lelki egymásbakapcsolódás és egymáshoztartozás köt össze. Ezek a kötelékek emlékeztessenek minket Karácsony ünnepén azokra a hőseinkre, akik életüket áldozták a hazáért a forradalom és szabadságharc alatt, azokra akik a kommunista megtorlás áldozatai lettek, bajtársainkra, akik a terror évtizedei alatt a börtönökben elszenvedett testi és lelki sérüléseik miatt nem élhették meg, hogy együtt ünnepelhessenek velünk. Minden közösségben, így a POFOSZ-ban is a tagok viszonyban állnak a közösség egészével és egymással. A tagsági jó viszony megtartása közös érdekünk! Kötelességünk megakadályozni, hogy az azonos célokért küzdött és szenvedett bajtársaink között ellentéteket szítsanak, alaptalan vádakkal rágalmak terjesztésével bomlasszák közösségünket olyan személyek vagy érdekközösségek, melyek befolyásuk, pozíciójuk megtartása érdekében klikkeket szerveznek önmaguk elvtelen támogatására. Feladataink sikeres teljesítését a jövőben az fogja eldönteni, mennyi meggyőződést, akarati készséget és odaadást tudunk mozgósítani szövetségünkben. Céljaink eléréséhez mindenkinek erőt és jó egészséget kívánok! Minden tagunknak és családjuknak Áldott és Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és nagyon Boldog Új Évet kívánok szeretettel és tisztelettel:

Budapest, 2013-12-17Dégi András
Magyar Politikai Foglyok Szövetségének
országos elnöke
„ …csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták és soha, sehol – még közvetve sem – igazoljuk a gyilkosokat. „


Szabó bácsi emlékére

Szabó Jánost a Széna téri fegyveres felkelők „Szabó bácsi” néven ismert legendás parancsnokát 57 évvel ezelőtt 1957. január 19-én fosztották meg életétől Kádár János pribékjei. Személyét az SZKP elnökségének delegációja jelölte ki az azonnal hadbíróság elé állítandók közé. A Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumának külön tanácsa Ledényi Ferenc hadbíró ezredes elnökéletével a „ demokratikus államrend megdöntésére irányuló fegyveres szervezkedés vezetése „ vádjával 1957. január 14-én ítélte halálra a fellebbezés lehetősége nélkül. A kegyelmi tanács az ítéletet egyhangúlag jóváhagyta. Nevelt lányának Szabó Irénnek elmondása szerint Szabó bácsit a kihallgatások során kegyetlenül megkínozták. Szabó János 61. életévében szenvedett mártírhalált.

Szabó János 1956. október 25-én csatlakozott a Széna téri felkelőkhöz. Október 27-től már ő vezette a Széna téri szabadságharcosokat. Harcostársai között nagy népszerűséget és tekintélyt szerzett, amihez az is hozzájárult, hogy nagyon fegyelmezett, bátor ember volt. A Széna téri védelmi állásokat október 29-én nagy erejű szovjet támadás érte, amely során halált megvető bátorsággal irányította az ellenállást. A szabadságharcosok lelkesedtek közvetlenségéért és bajtársiasságáért is. November 4-én fogadta el a fegyverletételt, a végsőkig kitartó harc mellett foglalt állást. Amikor már az állásaikat nem bírták tartani a szovjet csapatokkal szemben, egységével Solymár irányába vonult vissza. A szovjetek bekerítették őket és csak nagy veszteségek árán tudtak kitörni. Felmérve a további harc reménytelenségét, csapatát feloszlatta. Nem akart külföldre távozni, illegalitásban akarta tovább szervezni az ellenállást. Árulás által 1957. november 19-én tartóztatták le. A személye elleni per siettetése, a mielőbbi ítélet meghozatala szándékos volt. 1957. elején nyilvánvalóvá vált, hogy a Forradalom ügye elbukott, a Kádári hatalom megszilárdult. A megfélemlítő intézkedések sora, a bejelentett kivégzések, - köztük Szabó bácsié – megerősítette a magyar nemzetben a reménytelenség érzetét. Kádár és hazaáruló gyilkos bandája elérte célját.

A múltat nem lehet eltörölni, a múltat nem lehet megbocsájtással, felejtéssel, elnézéssel lezárni. Szabó János és a többi mártírhalált szenvedett forradalmár emléke örökre szívünkben él.

HÍREK / MÉDIA / SAJTÓ / AKTUÁLIS
AZ 56. ÉVFORDULÓ
2012. október 17.

A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezett 2012. október 17-én, a XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat Művelődési Központjában, a volt MOM művelődési házban megtartott rendezvényen.
A megemlékezésen részt vett dr. Boross Péter volt miniszterelnök, a Szabadságharcosokért Közalapítvány kuratóriumának elnöke; Fónay Jenő, a POFOSZ alapító elnöke; Dr. Lomnici Zoltán volt főbíró, az Emberi Méltóság Tanácsa nemzetközi civil szervezet elnöke; Dégi András, a POFOSZ országos elnöke és M. Kiss Sándor történész professzor.
>>   Kép az 56. évforduló ünnepségéről a MOM-ban

Egy vesszőt el lehet törni,
de többet egyszerre nem...

Megemlékezést tartott a Megyeri Temetőben, október 25-én délelőtt, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Újpesti Szervezete.
Copyright © Magyar Politikai Foglyok Szövetsége
Honlap megnyitva: 2012.02.01.
Frissítve: 2015.07.02.
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége